Opleidingen

Nederland kent een bredere variëteit aan opleidingen politicologie, soms als onderdeel van bachelors bestuurskunde of Europese studies. Hieronder een overzicht.

Radboud Universiteit Nijmegen
De opleiding Politicologie in Nijmegen is een bijzondere opleiding. De kleinschaligheid, veelzijdigheid en het uitdagende karakter dragen er aan bij dat de Nijmeegse opleiding politicologie de beste van het land is. We streven in onze opleiding naar een uitwisseling tussen onderwijs en onderzoek, naar evenwicht tussen theoretische en praktische vaardigheden, en naar een onderwijsaanbod waarmee je een breed scala van beroepen uit kunt oefenen. Voorop staat, in onderwijs én onderzoek, dat politicologie in de eerste plaats een wetenschap is en geen techniek: het gaat om de analyse van politiek, niet om het bedrijven van politiek zelf. Voor je politiek kunt bedrijven, moet men immers wel eerst weten waar het precies over gaat. Politicologie in Nijmegen is een brede opleiding met een grote variatie aan cursussen. In de studie ligt de nadruk op de zaken die achter de schermen van de dagelijkse politiek gebeuren – maar we verliezen daarbij de praktische relevantie en eventuele uitvoerbaarheid echt niet uit het oog. Politicologie is niet alleen boekenkennis – in tegendeel. Aan elk onderwijsblok is een project gekoppeld, waarin je praktische vaardigheden oefent én deze ook toepast. De opleiding wordt verzorgd door een enthousiast team van kundige docenten en onderzoekers; de afstand tussen student en docent is klein – en er mag worden gelachen.

Rijksuniversiteit Groningen
In deze driejarige Engelstalige bacheloropleiding hou je je bezig met politieke vraagstukken op internationaal niveau. Je richt je op internationale betrekkingen, in het bijzonder op de rol van internationale organisaties. Tijdens de opleiding benader je de problemen op het gebied van de internationale betrekkingen vanuit drie invalshoeken: een politieke, een economische en een juridische. Daarnaast krijg je een gedegen training in een moderne vreemde taal. Je ontwikkelt gedurende de opleiding een breed inzicht in de internationale betrekkingen. Binnen de opleiding is ook ruimte om je eigen profiel samen te stellen met behulp van de keuzeruimte. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een minor, vakken bij een andere faculteit of universiteit, of voor een studieperiode in het buitenland. De opleiding is geheel Engelstalig. Een goede beheersing van het Engels is daarom belangrijk. De bacheloropleiding Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie heeft een numerus fixus. Een beperkt aantal studenten wordt tot de opleiding toegelaten.

Universiteit Leiden
Politiek gaat, kort gezegd, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Als politicoloog wil je weten wie beslist, waarover en waarom, wie of wat daarop van invloed is, hoe de besluitvorming verloopt en wat de gevolgen ervan zijn. Je wilt begrijpen hoe machtsrelaties en instituties werken, op lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen; politiek raakt immers het leven van ons allemaal.
In onze Bachelor’s, Master’s en PhD-programma’s dagen wij onze studenten uit het beste in henzelf naar boven te halen. Ons onderwijs is nauw verwoven met de laatste inzichten uit het onderzoek. Politicologie studeren in Leiden betekent niet alleen kennis en inzicht verwerven, maar ook werken aan analytische- en presentatievaardigheden. Daarbij dragen wij onze academische waarden over op onze studenten.
De goeddeels Nederlandstalige, driejarige BSc-opleiding Politicologie maakt studenten vertrouwd met de sleutelbegrippen en benaderingen van politicologie, inclusief politieke filosofie. Daarmee leer je Nederlandse politiek, democratieën en staten wereldwijd, internationale politiek te analyseren. Ben je vooral geïnteresseerd in de werking van politieke processen en instellingen op wereldschaal?Dan zijn de bachelorspecialisaties Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) in Leiden of de volledige Engelstalige specialisatie International Relations and Organisations (IRO) in Den Haag iets voor jou.
Het eenjarige, Engelstalige MSc-programma Political Science biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen en te specialiseren op verschillende terreinen: 1. International Organisation en 2. Nederlandse Politiek in Den Haag, en 3. Nationalism, Ethnic Conflict and Development. 4. International Politics, 5. Political Legitimacy and Justice en 6 Parties, Parliaments and Democracy in Leiden. Daarnaast is er een tweejarig, onderzoeksintensief MSc-programma, the Research Master Political Science and Public Administration, die je voorbereid op een onderzoeksfunctie en/of een promotietraject.

Universiteit Maastricht
The Bachelor in European Studies is a diverse programme for students with a broad interest in the cultural, historical, political and social aspects of Europe and the on-going integration process. Rather than being trained in a more narrowly defined field, students are introduced to a variety of disciplines and perspectives on Europe in its widest sense, including insights and methods from economics, history, international relations, law, philosophy, political science and sociology. European Studies offers a learning environment in which staff and students from various countries can share their perspectives. This helps to create a community in which different ideas, experiences and opinions can be exchanged in order to achieve a better understanding of European and international issues. The following combination of characteristics defines the Bachelor in European Studies and distinguishes it from comparable Bachelor’s programmes: (i) The use of Problem-Based Learning, a student-centered approach to teaching; (ii) An interdisciplinary approach to contemporary issues and on-going societal developments; (iii) A focus on Europe in its widest sense, on questions related to the European continent at large, not only on questions related to the EU; (iv) A coherent curriculum, consisting of courses that build upon each other and an integrated skills trajectory that runs parallel to the regular courses; and (v) Fully taught in English, from the very start all meetings, lectures, readings and communication are conducted in English.

 Universiteit Utrecht
Wat ervaren burgers als probleem en hoe gaan we daar als samenleving mee om? Van politiek en bestuur tot belangenorganisaties en de professionals die je tegenkomt in bijvoorbeeld zorg en onderwijs? Hoe komen besluiten tot stand, wie maakt de afweging waaraan het geld wordt besteed? De wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsvoorschriften en de dynamiek binnen organisaties als overheidsinstellingen, ondernemingen en andere organisaties is fascinerend en complex. Er zijn altijd meer partijen en belangen bij betrokken en je kunt er vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) is een interdisciplinaire wetenschap en gebruikt inzichten uit verschillende vakgebieden, van recht tot economie en van politicologie tot antropologie.

Universiteit van Amsterdam
Bij politicologie aan de UvA wordt onderzocht welke invloed huidige sociale, economische en politieke transformaties hebben op lokaal, nationaal, Europees en globaal bestuur. Onderzoek en onderwijs binnen de afdeling richt zich doorom niet alleen op formele politieke instituties, maar kijkt vooral naar de interacties tussen het politieke systeem, de economie en de samenleving. Het kenmerkt zich door een kritische blik op democratische verantwoording, representativiteit en legitimiteit van het moderne bestuur, ook met het doel deze zaken te verbeteren. Politicologie aan de UvA heeft zich met dit brede perspectief op het vakgebied ontwikkeld tot een van de grotere politicologische afdelingen in Europa. De afdeling biedt een grote academische verscheidenheid wat betreft onderzoeksgebieden, methodologische en epistemologische benaderingen en samenwerkingsverbanden met verwante vakgebieden, zoals sociologie, economie, communicatiewetenschap en recht.

Universiteit Twente
Deze studie is een combinatie van Bestuurskunde en European Studies. Je leert over de oorzaken van complexe vraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau en hoe je die kunt oplossen. Aan de Universiteit Twente kies je voor een bestuurskunde opleiding in een hightech omgeving. Dat geeft jou een voorsprong op de arbeidsmarkt! Je wordt geen techneut, maar snapt wel hoe een ingenieur tegen de wereld aankijkt. Je leert over de invloed van technologie op de maatschappij en hoe je deze kunt gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Vrije Universiteit Amsterdam
De opkomst van nieuwe populistische partijen en protestbewegingen;  de invloed van de social media op de politiek;  de strijd tegen klimaatsverandering; de mondiale financiële crisis en de Eurocrisis; de chaos in het Midden-Oosten; de steeds grotere rol  van China op het wereldtoneel. Welke actoren bepalen de uitkomsten van deze processen en wie en wat bepaalt het beleid om tot oplossingen te komen van gezamenlijke problemen? Wie heeft de macht? De zwevende kiezer of de Haagse achterkamers? De media of de beleidsmakers?  Den Haag of Brussel? Grote multinationals of de milieubeweging? Washington of Beijing? Bij de voltijd bacheloropleiding Politicologie leer je dat de beantwoording van deze vragen nog niet zo simpel is en gedegen onderzoek vergt. Onze opleiding is internationaal georiënteerd, heeft een relatief kleinschalige opzet en biedt naast een stevige en brede basis in de Politicologie en in onderzoeksvaardigheden ook veel keuzemogelijkheid. Zo kies je in het tweede jaar voor een afstudeerrichting: In de specialisatie Internationale politiek verdiep je je in mondiale vraagstukken, onderzoek je de rol van internationale organisaties en vergelijk je nationale politiek in internationaal verband. Bij de specialisatie Beleid en politiek ligt de focus bij het besturen van politiek en samenleving, binnenlandse politieke besluitvorming, en de invloed van burgers.

Erasmus Universiteit Rotterdam, MSc Sociology – Politics and Society
Do you wonder how political distrust, cultural conflicts and rising support for populist parties can be understood? Are you interested in the influence of media on political attitudes and behavior? This master programme might be the right choice for you.
A new political culture characterizes contemporary western democracies. Reflecting broader societal transformations of globalisation and individualisation, voters and parties increasingly focus on hotly contested issues related to, for instance, national identities, ethnic diversity, immigration, crime and safety, and law and order. Besides the political landscape is scattered, with ‘floating’ and discontented voters who seem to frequently change their electoral preferences, which now include new populist parties. Understanding the causes and consequences of massive changes in the relationship between politics and society calls for a unique perspective offered in Rotterdam. We combine both classic and state-of-the-art sociological theories and research with insights from political science to provide an in-depth understanding of contemporary politics. After this programme, you can work as advisor for policy or politics and are also well-prepared for jobs in journalism, consultancy, (applied) research and (academic) teaching. Thanks to this unique approach you will learn to answer questions like:

  • What are the causes of political fragmentation and what are its consequences for governing modern societies?
  • How does new information, for instance on the effects of immigration, sentencing or vaccine programs, affect citizens’ political attitudes?
  • How can we understand local variation in opposition to asylum seekers?
  • Does public opinion affect governments’ policies or are they driven by interest group interests?

Leave a Reply